Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Kotkan Korttelikotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on
Kotkan kaupunki.


2 § Yhdistyksen tarkoitus on tukea asukkaiden alueellista toimintaa ja
koordinoida vapaaehtoistyötä. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton, yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys.

Perustaa mahdollisuuksien mukaan alueellisia korttelikoteja asukkaiden yhteistä
virkistys-, kerho- ja harrastustoimintaa varten.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

pyrkii kehittämään asuinalueita yhdessä asukkaiden, viranomaisten, päättäjien ja
elinkeinoelämän kanssa kestävän kehityksen hengessä.

Järjestää vapaaehtoistyön kurssi- ja koulutustoimintaa, kokouksia, tapaamisia ja
asukastapahtumia sekä retkiä ja muutoinkin edistää asukkaiden yhteistoimintaa,
ja tekee ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Harjoittaa asukkaiden opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja
tiedotustoimintaa, järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia.

Suunnittelee ja toteuttaa erilaista voittoa tavoittelematonta työpajatoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi laillisen luvan nojalla järjestää
rahankeräystä ja arpajaisia sekä hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta ja
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys pyrkii hankkimaan
toimintansa mahdollistamiseksi varoja eri kohteista, kuten mm. kunta, valtio,
yhdistykset ja EU.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.


5 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Kannattavaksi

jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka

haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi,

yhdistys voi kokouksen päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.


6 § Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai muutoin vahingoittaa
yhdistystä, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erotetulla on
oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä
valituskirjelmä johtokunnalle (30) kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
saatuaan tiedon erottamisesta.

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, joita ovat Kevätkokous

maaliskuun loppuun (31.3) mennessä, Syyskokous lokakuun loppuun (31.10) mennessä, sekä ylimääräiset kokoukset.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.


8 § Yhdistyksen kokouksissa on yksi (1) ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kannattavalla jäsenellä. Äänioikeutta
ei voi edusmies käyttää, paitsi yhteisö tai säätiö.


9 § Kokouksista tai muista tilaisuuksista yhdistys ilmoittaa vähintään neljäätoista (14)
päivää ennen asianomaista kokousta tai tilaisuutta postitse lähetetyillä kutsuilla
tai yhdistyksen kokouksessaan määräämissä lehdissä. Ellei näissä säännöissä
toisaalla toisin määrätä tehdään päätökset yhdistyksen kokouksissa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan- tarkastajaa.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajan lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan - tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma

Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.

Valitaan johtokunnanjäsenet erovuoroisten tilalle.

Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkistamaan.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäväksi, ei
kuitenkaan päätettäväksi. Yhdistyksen kokouksissa päätettäviksi aiotut asiat
tulee toimittaa kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen
kokousta.


13 § Yhdistyksen hallintoa hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi (1)

vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi valitut 10 jäsentä.

Jäsenistä puolet eroaa vuosittain erovuoron mukaan. Johtokuntaan ei voi kuulua henkilö

joka on työsuhteessa Korttelikotiyhdistyksen kanssa.


14 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä ovat
saapuvilla.


15 § Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi juoksevien
asioiden hoitoa varten nimetä työvaliokuntia, jaostoja ja työtiimejä.


16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä, tai henkilöt, joilla on siihen johtokunnan erikseen antama henkilökohtainen oikeus.


17 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja yhdistyksen laatima
toimintakertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille
kunkin vuoden helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee helmikuun
loppuun mennessä antaa johtokunnalle kertomus tilintarkastuksesta sekä
lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.


18 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksissa, jos
muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos sääntömuutosta kannattaa 3/4
annetuista äänistä.

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/ 4 äänten enemmistöllä.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta
palvelevan toiminnan hyväksi jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.


20 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslainsäädännön säännöksiä.