Arvot

IHMISEN KUNNIOITUS

Ihmisen kunnioitus Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo, joka ei ole riippuvainen rodusta, iästä, uskonnosta tai esimerkiksi poliittisesta kannasta. Ihmisarvon kunnioittaminen näkyy Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n käytännössä muun muassa rehellisyytenä, luottamuksellisuutena, tasavertaisena kohteluna, yksityisyyden suojana, hyvänä vuorovaikutuksena ja itsemääräämisoikeuden edistämisenä. Ihmisoikeudet liittyvät vahvasti ihmisarvon kunnioittamiseen. Jokainen ihmiselämä on arvo jo sinänsä.

YHDENVERTAISUUS JA SYRJINNÄN EHKÄISY

Korttelikotiyhdistyksessä edistämme omalta osaltamme tasa-arvon toteutumista työssämme ja työyhteisössämme. Kohtelemme kaikkia asiakkaita sekä omaisia ja työtovereita tasa-arvoisesti heidän asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan tai mielipiteestään riippumatta. Pyrimme empaattisuuteen pyrkiessämme ymmärtämään jokaisen yksilöllisiä lähtökohtia, kulttuuria ja taitoja. Tavoittelemme kärsivällisyyttä ohjaukseemme ja perehdytykseemme sekä pyrimme olemaan rakentavia palautetta antaessamme. 

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN


1. vahvistamme eri kansalaisryhmien yhdenvertaisuutta
2. edistämme terveyttä vähentämällä terveyseroja terveystietoisuutta lisäämällä
3. ehkäisemme työstä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä
4. tuemme ja mahdollistamme vähävaraisten asiakkaidemme kotona asumista
5. lisäämme osallistumisen ja osallisuuden kokemisen mahdollisuutta
6. olemme mukana parantamassa kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuutta


Ajattelemme, että kaikilla on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen. Korttelikodeissa työskentelemme eri-ikäisten naisten ja miesten sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa ja pyrimme tukemaan ihmisarvoista elämää. Pyrimme pitämään kaikki mukana yhteiskuntaa rakentamassa. Yksilön ja yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino edistää sosiaalista kestävyyttä.

Korttelikodit ovat kaikille avoimia, matalakynnyksisiä kohtaamispaikkoja, joissa osallisuutta toteutetaan erilaisten ryhmätoimintojen muodossa ja myös liikutaan sekä haetaan tietoa hyvinvoinnin parantamiseksi.
Korttelikotiyhdistys ry:ssä tavoitteenamme on estää työttömyyden pitkittyminen siten, että mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön työllistyy nopeasti. Ehkäisemme työttömien syrjäytymistä työelämästä tukemalla työ- ja toimintakykyä sekä parantamalla työelämävalmiuksia.

Kerromme toiminnastamme avoimesti ja laaja-alaisesti.

 

YHTEISÖLLINEN JA HYVINVOIVA KOTKAN KORTTELIKOTIYHDISTYS RY.

ylläpitää viittä kohtaamispaikkaa Kotkan alueella ja osallistuu Kumppanuustalo Viikarin perustoimintojen järjestämiseen
- olemme vastuullinen palveluiden järjestäjä
- pyrimme aitoon yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa tavoitteena hyvinvoinnin edistäminen
- tuemme omaehtoista hyvinvoinnista huolehtimista
- torjumme syrjäytymistä
- tuemme alueen asukkaita tasa-arvoisesti eri elämänvaiheissa
- tunnistamme ennaltaehkäisevien toimintojen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen

 

VASTUULLINEN YHTEISTYÖ


Haluamme tehdä Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:stä yhteisön, jossa ihmiset luottavat toisiinsa. Tämä näkyy keskinäisenä arvostuksena, avoimena tiedon kulkuna ja tekemisen sujuvuutena sekä palveluhenkisyytenä ja ympäristöstä huolehtimisena niin yhteisön sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa.
Haluamme tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, jotta kaupunkimme pysyy kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin- ja toimintaympäristönä. Rohkea uudistuminen näkyy työskentelytavoissamme, halussamme kehittää palveluita sekä hyödyntää asiakkailtamme ja työntekijöiltämme saatavaa palautetta ja kehitysideoita.