Hankkeet

Yhdistys hallinnoi hankkeita:

1. ”TUTUT3” Tulevaisuus Tukevasti Työssä 2019-2020

”TUTUT3” Tulevaisuus Tukevasti Työssä 2019-2020 on työvoimapoliittinen hanke, jota rahoittaa Työ- ja elinkeinopalvelut sekä Kotkan kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on valmentaa pitkään työelämän ulkopuolella olleita kohti työelämää ’työelämään valmennuksen’ avulla. Valmennamme n. 140 henkilöä vuosittain. Päämääränä on, että heistä puolet työllistyy avoimille työmarkkinoille tai pääsee opiskelemaan.

Työelämään valmennus tapahtuu työpajoilla, jotka ovat Kahvila- ja ravitsemuspaja, Kotihoitopaja, Suomen kielen, kulttuurin ja kansalaistaitojen paja, Remontointipaja, Digipaja ja Kumppanuustalo Viikarin aikuisten työpaja.

Lisätietoja:
Anne Heimola
Toiminnanjohtaja/Hankevastaava
044 0903035
anne.heimola@korttelikoti.fi

2. Kumppanuustalo Viikari kiikaroi tulevaisuuteen 2017 – Hanke STEA:n rahoituksella

Kumppanuustalo Viikarissa toiminta etenee STEA:n (entinen RAY) rahoituksella. Toiminnan kehittäminen aloitettiin Yksillä Purjeilla -kumppanuushankkeessa (RAY 2013-2016) ja jatkuu vuoden 2017 alusta Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n hallinnoimana hankkeena, joka on saanut kohdennetun toiminta-avustuksen ja on ns. pysyväisluonteinen.

Kotkan kaupunki omistaa tilat ja se on antanut ne paikallisten yhdistysten ja toimintaryhmien käyttöön. Tilojen päivittäisestä pyörittämisestä vastaa Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n työntekijät.

Viikari kiikaroi tulevaisuuteen -hankkeen painopistealueet ovat seuraavat:
1. Kumppanuustaloverkoston toiminnan merkityksen ja vaikuttavuuden kasvattaminen kansalaisyhteiskunnassa.
2. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen toimijoiden kesken.
3. Digitaalisen maailman ja välineiden saavutettavuuden ja osaamisen syventäminen.
4. Pitkäaikaistyöttömille ja harjoittelijoille etsitään mielekkäitä ja kohdennettuja tehtäviä Kumppanuustalo Viikarissa.
5. Moninaisuuden edistäminen osana kaupunkikuvaa: Kumppanuustalo Viikari tarjoaa eri-ikäisille, - taustaisille - ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville kaupunkilaisille toimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Hanna Pikka
Verkostokoordinaattori
hanna.pikka@korttelikoti.fi
040 525 9803

3. Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna (STEA 2018-2020)

”Tutkitaan yhdessä, tavallisten ihmisten taidoilla.”

Hankkeessa käynnistämme vapaaehtoisuuteen perustuvan Digitutor-toiminnan. Digitutorit opastavat kansalaisia ja yhdistystoimijoita digiajassa, jotta laitteiden ja sähköisten palveluiden käyttö helpottuu ja osaaminen vahvistuu yhdessä tutkimisen ja opettelemisen avulla. Digitutor on matalan kynnyksen apulainen digimaailmaan

Digitutor on vapaaehtoinen henkilö, joka haluaa auttaa muita mm. digilaitteiden ja palvelujen kanssa. Huippuosaamista tietotekniikasta ei tarvita, sillä tärkeintä on oma mielenkiinto digilaitteisiin ja tahto opastaa muita. Vapaaehtoiset tutorit koulutetaan ja heille järjestetään omaa ryhmätoimintaa sekä virkistystä. Kolme vuotta käytännönläheistä digikokeilua

Digitutor-toimintaa testataan käytännössä ja toimintaa kehitetään hankkeen edetessä. Hankkeen toiminta-alueena on Kotka, Hamina sekä Loviisa. Toiminnan käynnistämisestä ja hankkeen etenemisestä vastaa digikoordinaattori, Kotkan Korttelikotiyhdistys ry sekä hankkeen ohjausryhmä.
Keskeiset tavoitteet:

1.Opastamme kansalaisia
Vähennämme digitalisaation aiheuttamaa eriarvoisuutta tuomalla laitteet ja digitutorin avun lähemmäs asiakkaita, tarvittaessa vaikka kotiin. Tuemme ja opastamme suurimpien kynnysten yli, jotta digitaalisten palveluiden käyttö helpottuu ja osaaminen vahvistuu yhdessä laitteita tutkien.

2. Opastamme yhdistyksiä
Yhdistystoimintaan voimme saada sujuvuutta, tehokkuutta ja uusia muotoja digitaalisuuden avulla. Näin yhdistyskenttää vahvistetaan kehittämällä aktiivisten kansalaisten digitaitoja. Yhdistysten kanssa kokeillaan uusia ja innovatiivisia tapoja mm. kokoontua tai kouluttautua.

3.Kumppanuustalot digitoimijoiksi
Hankkeen juurruttamistavoitteena on saada kaikkiin alueen kumppanuustaloihin omat digikoordinaattorit sekä vapaaehtoisten digitutoreiden rekisteri ja säännöllisesti toimivat vapaaehtoistoimintaan perustuvat vertaistuelliset digiryhmät. Kehitämme näitä toimintamalleja Kotkan, Haminan ja Loviisan kumppanuustaloille, jotta ne voisivat toimia nykyaikaisina ja tekniikkaa hyödyntävinä kansalaistoiminnan keskuksina.

4.Kestävän vapaaehtoistyön kehittäminen
Kehitämme seudun kumppanuustaloille vapaaehtoistoiminnan koordinaatio- ja tukemismallin. Mallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muunlaisessa vapaaehtoisessa harrastustoiminnan ohjaamisessa, jota pyöritetään Kumppanuustaloilla.